Gerakan Memungut Sehelai Sampah Sungai Karang Mumus (GMSS SKM)

Address:  Jalan Wiraguna no 10 RT 5 Kelurahan Sidodadi, Samarinda Ilir, Samarinda Kaltim, Kalimantan Timur

Address2: Sekolah Sungai Karang Mumus, Muang Ilir, Gang Tani, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara Kaltim, Kalimantan Timur

Contact:  Yustinus Sapto Hardjanto

Phone:  +62 (0) 8125382895

Email: yoesthie.smd@gmail.com

Facebook